Svatba v Thajsku
11.03.2016
Nabízíme uskutečnění symbolického svatebního obřadu v Thajsku na Koh Samui. Svatební obřady je možné mít na pláži s mnichem Ban Tai Beach, respektive...

Svatební dokumenty

O uzavření manželství musí na místně příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
 • potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz)
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřen doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců rozveden, soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců rozveden a rozvod byl vysloven cizím soudem, jehož rozhodnutí není v České republice účinné, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR není nutné v případě, kdy rozvod cizích státních občanů provedl soud státu, jehož jsou oba občany nebo byl-li rozvod proveden ve státě, s nímž má ČR uzavřenou smlouvu o právní moci, podle níž se rozhodnutí orgánů druhé smluvní strany uznávají bez zvláštního rozhodnutí orgánu ČR. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR není rovněž nutné tehdy, kdy manželství cizích státních občanů bylo rozvedeno v jiném státě než kterého jsou oba občany, avšak pouze za předpokladu, že takové rozhodnutí uznává domovský stát účastníků řízení. Příslušný obecní úřad může podle vlastního uvážení, jestliže by opatření dokladů bylo spojeno s těžko překonatelnou překážkou, připustit nahrazení některých nebo všech výše uvedených dokladů čestným prohlášením, popřípadě zcela upustit od jejich předložení.

Kromě uvedených dokladů je ve specifických případech k žádosti o uzavření manželství nutné připojit tyto doklady:

 • je-li jeden ze snoubenců osoba nezletilá starší šestnácti let, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Svatba s cizím státním příslušníkem

Doklady a dokumenty potřebné pro cizince uzavírající manželství v České republice. Pokud chce cizinec uzavřít manželství před Obvodním úřadem, je povinen podle českých obecně platných právních předpisů předložit k žádosti tyto doklady:

 1. Doklad o narození - rodný list, z něhož musí být jasné jméno a příjmení, datum a místo narození a tytéž údaje o rodičích.
 2. Potvrzení o státním občanství, není nutné přikládat, je li uvedeno v dokladu č. 5.
 3. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, podle práva státu, jehož je snoubenec příslušníkem, není známa překážka k uzavření manželství, která by po uzavření manželství jeho platnost vylučovala. Jde současně o to, aby sňatek uzavřený v České republice byl uznán za právoplatný ve státě, jehož je snoubenec příslušníkem (ke dni uzavření manželství nesmí být starší 6 měsíců).
 4. Potvrzení o trvalém pobytu a stavu, vydané příslušným úřadem domovského státu.
 5. Údaje uvedené pod bodem 2, 3 a 4 mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

 6. Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (není třeba předkládat, je li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti).
 7. Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený.
 8. Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Cizineckou Policíí ČR, které není starší 7 pracovních dnů.
 9. Doklad, kterým je možné prokázat totožnost (potřebný v den svatby).

Všechny doklady musí být opatřeny předepsanými ověřeními příslušným vyšším úřadem v cizině, event. superlegalizace českým zastupitelským úřadem v cizině u států, s nimiž nemá Česká republika dohodu o právní pomoci. Doklady musí být přeloženy soudním překladatelem do českého jazyka. Pokud snoubenec neovládá český jazyk, přizve se ke svatebnímu obřadu soudní tlumočník.

Cestovní pas cizince a povolení k pobytu pro cizince vydané českými orgány nenahrazují doklady potřebné k uzavření manželství.